EELKOOLI LUGEMISRING AVATUD!


KUNSTIRINGID

KUNSTIRING:

Kunstiringi tundides saab laps joonistada, maalida, meisterdada erinevate töövahenditega. Töövahenditeks on pliiatsid, akrüülvärvid, guaššid, vesivärvid, savi, süsi. Tähtsal kohal on värvusõpetus. Lastel on võimalus esitleda oma töid, analüüsida ja tutvuda ka kaaslaste töödega.

KUNSTIRINGI EESMÄRK:
1. Kujundada õpilastes huvi kujutava kunsti vastu;
2. tutvustada kunstis kasutatavaid materjale, töövahendeid ning mõisteid;
3. arendada õpilaste kunstialaseid teadmisi ja oskusi;
4. õpetada erinevaid kujutava kunsti tehnikaid ja võtteid;
5. julgustada eneseväljendust, fantaasiat ja loomingulist ellusuhtumist;
6. arendada käelist tegevust, analüüsi- ja esitlusoskust.


Uudised

Oleme alustanud mitmete uute ettevõtmistega. Täna pakume viiulitunde õpetaja Leevi Rosin juhendamisel. Samuti ootame lapsi Loovusringi Jõgisoo Seltsimajas.


LOOVUSRING JÕGISOO SELTSIMAJAS!!!

HEI ARMAS SÕBER!


Kas sulle meeldib maalida, joonistada või hoopis meisterdada? Erahuvikool ootab lapsi vanuses 5-8aastat loovusringi. Korra nädalas loome koos midagi toredat ja kaunist, vaatame ja uurime looduse võlu, õpime märkama ümbritsevat.


Saame kokku üks kord nädalas
LAUPÄEVITI KELL 11.00-12.30


Meie esimene kohtumine toimub
9.jaanuaril kell 11:00


Vajalik eelregistreerimine:
https://mängutegu.ee
e-post:mangutegu@gmail.com
Tel.:+372 5556 6431


HEI MUUSIKASÕBER VANUSES 3-25 ELUAASTAT

Oled oodatud alates jaanuarist 2021a. erahuvikooli
viiuliõppesse


Viiuliõpe toimub kaks korda nädalas
Kaja Kultuurikeskuses
ESMASÄEV JA NELJAPÄEV
KELL 10:00 - 15:00
KELL 15:00 - 17:45


Juhendaja: Leevi Rosin


Vajalik eelregistreerimine:
https://mängutegu.ee
e-post:mangutegu@gmail.com
Tel.:+372 5556 6431
ALUSTAME VIIULITUNDIDEGA
3-25 aastastele!


Viiulitundides õpivad lapsed keha ja käte asendi leidmist, pilli ja selle osasid, painduvate liigutuste moodustamist, poogna liikumise tunnetust keeltel, sõrmede paigutamist keeltele,tutvume noodijoonestikuga. Koostatud õppekava tekitab lastel rõõmu ja huvi viiuli ja muusika vastu.


VIIULIÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID:

Erahuvikool Mängutegu eesmärgiks on laste ja noorte muusikaliste võimete arendamine.
1. Õige mänguasend, liigutuste vabadus ja osavus.
2. Muusikalise kuulmise arendamine.
3. Laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine
4. Muusikahuvi äratamine, hoidmine ja süvendamine.
5. Luua eeldused tulevikus õppe jätkamiseks professionaalsel tasemel.
6. Laste ja noorte vaba aja sisustamine.
7. Töövõime ning koostööoskuse arendamine Lisaks sellele loeme oma ülesanneteks ka aidata kujuneda isiksusel kes:
8. Suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
9. Oskab ennast väljendada ja julgeb esineda;
10. Suhtub lugupidavalt iseendasse ja oma kaaslastesse.

Mängtegu eelkool

Koolieelse lasteasutuse seaduse (§2 lg 1 ja 2) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus. Kui vanemad soovivad enne kooliminekut tutvustada oma lapsele eesseisvat koolielu, võib lapse panna eelkooli. Mängutegu erahuvikool ootab kõiki õpilasi kooliteed alustama.

Meie kuntsnikud

7 aastane

4 aastane

7 aastane

6 aasatne

4 aastane

6 aasatne