Info ja Õppekava

ROBOOTIKA ARENDUSRING
Robootika arendusringi algaste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele vanuses 6-8 aastat. Algaste on mõeldud nendele lastele, kel puuduvad veel robootikaalased teadmised ning on jõukohane kõigile. Laps saab teada mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Arendusringis toimub töö LEGO WeDo 2 komplektidega. Lapsed ehitavad legodest erinevaid roboteid ning saavad neid “elama panna” tahvevlarvuti programmi abil.
ÕPPE EESMÄRGID:
 Robootika kaudu äratada huvi tehnika valdkonna vastu ning läbi mängu ja lõbusate ülesannete õppida mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid.
 Arendada lapses loovat, ruumilist ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima.
 Arendada lapses meeskonnaga arvestamist (töötamine toimub 2-3 lapselises meeskonnas)
 Arendada lapse käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu.
 Anda teadmisi programmide koostamises.
 Laps oskab analüüsida valminud lahendusi, mis sai hästi ja mis halvasti, mida oleks võinud teha teisiti.

ROBOOTIKA ÕPPEKAVA

I ÜLDOSA

Mängutegu robootika huviring on eelkooliealistele lastele, mille ülesanne on äratada huvi legode ja tehnika vastu. Toetada läbi loovuse lapse arengut. Huvikool Mängutegu ülesandeks on õpetada lastele koos tegutsemist, teineteisega arvestamist, meeskonnatööd. Õppekava on välja töötatud arvestades õpperühma ja huvikooli võimaluste omapära.
Vastuvõtt huvikooli toimub lapsevanema kirjaliku avalduse alusel ja huvikooli kohalepingu sõlmimise järgselt.
Õppetöö toimub Eesti Hariduse Infosüsteemis kinnitatud õppekava alusel eesti keeles ning õppetöö on tasuline.

II ÜLDISED EESMÄRGID

● arendada lapse oskusi ja teadmisi terviklikult
● eelkooliealiste laste loomevõime avastamine ning arendamine
● läbi mängu suunata lapsi robootika ja programmeerimise juurde, et tulla toime kaasaegses ja tehnoloogiat täis maailmas
● suunata lapsi harjutama meeskonna tööd ja oma tegevusi analüüsima
● pakkuda lastele põnevust
● õpetada mõistma reeglite tähtsust ja vajalikkust
● teha koostööd lastevanematega

III ÕPPETÖÖ KORRALDUS

Õppetöö korraldus laste robootikaringis.

Õppetöö toimub huvikoolis 1 kord nädalas, kokku 34 nädalat septembrist maini. Ühe õppekorra kestus on 2×45 minutit. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel.
Huvialaringides osalevad 6-10 aastased lapsed ning õppetöö toimub huviringides eesti keeles.
Ringi juhendaja saab anda vastavalt vajadusele lastele individuaalseid ülesandeid ja tagasisidet ja töövahendeid lähtudes lapse vanusest ja arengutasemest.
Õppeaasta vältel antakse huvikooli ringides lapse teadmistele ja oskustele suulist hinnangut ning iga õppeaasta lõpus antakse igale lapsele tunnistus.
Õpperühmade suurus on kuni 10 last.

Õpperuum on organiseeritud selliselt, et iga õpilase paari peale on umbes 60 – 80cm vaba ruumi ning kõigil õpilaste paaridel oleks ka tahvelarvuti kasutamise võimalus. Õpe on korraldatud paaristööna (vajadusel ka kolmekesi) õpetamaks lastele koostööd ning teistega arvestamise oskust. Õppetöös kasutatakse spetsiaalselt õpilastele mõeldud robootikakomplekte LEGO WeDo2, Ozobot, jt. Iga tunni lõpus toimub koos õpetajaga ühine tunni analüüs ning hinnatakse koostatud süsteemide edukust ning võimalike probleemide lahendusi.