HUVIKOOLI KOHA KASUTAMISE LEPING

Monara OÜ Huvikool MÄNGUTEGU (edaspidi ÕPPETEENUSE OSUTAJA), registrikoodiga 14339305, aadressiga Taara tee, Jõgisoo k. Saue vald, keda esindab juhatuse liige KRISTINA UDRIS, kes tegutseb põhikirja alusel ja alaealise õppuri vanem, eestkostja või hooldaja,(edaspidi ÕPPETEENUSE OSTJA) keda koos ja ühiselt nimetatakse POOLTEKS, sõlmisid õppurikoha kasutamiseks alljärgneva lepingu:

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1. Lepingu eesmärgiks on sätestada õppekoha kasutamise tingimused ja poolte
  Õigused ja kohustused.
  1.2. Õppeteenuse osutaja ja Õppeteenuse ostja sõlmivad käesoleva elektroonilise lepingu hetkest, mil Õpeteenuse ostja autendib end panga kaudu ja ostab Õppeteenuse osutajalt teenuse lapse (edaspidi nimetatud ÕPPUR) õppimiseks Õppeteenuse osutaja huvikoolis.
  1.3.ÕPPUR alustab õpinguid ÕPPETEENUSE OSUTAJA poolt korraldatavas huviringis, eelnevalt veebilehel valitud vanusegrupis, ajal ja kohas.
  1.4. Lepingute poolte õigused ja kohustused tulenevad Huvikooli seadusest, ÕPPETEENUSE OSUTAJA põhimäärusest ning käesolevast lepingust.

2.TEENUSE OSTMINE
Lepingu sõlmimiseks tuleb Õppeteenuse ostjal:
2.1 valida kodulehelt sektsioonist “Pood” sobiv kursus, õppeprogramm ja vanuserühm
2.2 Vajutades “Lisa korvi” avaneb uus aken, milles kursuse või õppeprogrammi lühikirjeldus,
2.3 Sobivusel vajutage kodulehe vasakus tulbas “Ostukorv” sakile “Maksma”.
2.4 Avaneb “Registreerimise vorm”, mille väljad on täitmiseks kohustuslikud, allpool leiate arvelduse andmed ning enne allkirjastamist(nõustumist) tuleb lugeda ja kinnitada “Müügitingimused”. Kui aktsepteerite kõiki tingimusi, täitke väljad ja liikuge edasi “Esita tellimus”. Peale maksmist on poolte poolt sõlmitud leping ning laps võib asuda huvikooli. Info: +372 55566431 mangutegu@gmail.com

 1. ÕPPETÖÖ KORRALDUS
  3.1. Õppetööd korraldatakse Huvikooli MÄNGUTEGU õppekava alusel (www.ehis.ee)
  3.2. Õppeperiood algab 1. Septembril 2018 ja kestab 26 maini 2018. Õppetööd ei toimu riiklikel pühadel ja Teadus – ja Haridusministeeriumi poolt kehtestatud koolivaheaegadel.
  3.3. Käesolev leping on sõlmitud perioodiks 1.september 2018 – 31. mai 2019a.
  3.4. Õppetöö toimub Tallinnas, Mängutegu ruumis 113, Väike-Ameerika 8,

 2. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  4.1. ÕPPETEENUSE OSUTAJA kohustub:
  4.1.1. võimaldama huvialaõppe kohast tegevust/õpet õppekavas määratud mahus;
  4.1.2. kindlustama järelevalve ÕPPURI tegevuse ja ohutuse üle huvikoolis viibimise ajal vastavalt huvikooli MÄNGUTEGU
  põhikirjas toodule;
  4.1.3. esitama arve õppetasu kohta;
  4.1.4. teatama ÕPPURI huvikooli nimekirjast välja arvamisest;
  4.1.5. informeerima ÕPPETEENUSE OSTJAT õppekorraldustest ja selle muudatustest (lepingus esitatud telefon/ e-post`i
  aadressile).
  4.2. ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub:
  4.2.1. järgima huvikooli kodukorda ja teisi ÕPPETEENUSE OSUTAJA õppetöö korraldust reguleerivaid haldusakte;
  4.2.2. tasuma õppetasu käesoleva lepingu punktis 4 sätestatud korras;
  4.2.3. teavitama huvikooli ÕPPURI elukohaandmete muudatustest;
  4.2.4. ÕPPURI lahkumisel huvikoolist esitama kirjaliku avalduse vähemalt 30 päeva enne lahkumist, vastasel korral kohustub
  ÕPPETEENUSE OSTJA maksma õppetasu terve kuu eest.

5.ÕPPETASU
5.1. Õppetasu kehtestab Huvikool MÄNGUTEGU juhatus. Õppetasu ei muudeta õppeperioodi kestel.
5.2. ÕPPETEENUSE OSTJA kohustub õppetasu tasuma kuu kaupa ÕPPETEENUSE OSUTAJA poolt esitatud arve alusel ja arvel näidatud
kuupäevaks.
5.3. Tasaarveldus kuni 15% ulatuses õppetasust tehakse juhul kui õppetööd ei ole toimunud ÕPPURI haiguse tõttu vähemalt 2
järjestikuse nädala jooksul ( alus: lapsevanema kirjalik teade) ja lapsevanem on edastanud ÕPPETEENUSE OSUTAJALE
teate puudumise kohta alates lapse haigestumise päevast. Hilisemaid tõendeid ei arvestata.
5.4. Kui ÕPPETEENUSE OSTJA ei pea kinni punktis 4.2. toodud tähtajast õppetasu tasumiseks, on ÕPPETEENUSE OSUTAJAL õigus
nõuda ÕPPETEENUSE OSTJALT viivist 0,2% tasumisele kuuluvast summast iga viivitatud päeva eest.
5.5. ÕPPURI tundidest puudumine v.a punktis 4.3. nimetatud juhul ei vabasta õppetasu maksmise kohustusest.

 1. LEPINGU LÕPETAMINE
  6.1. Käesolev leping lõpeb lepingus fikseeritud õppeperioodi lõppemisega;
  6.2. Käesoleva lepingu lõpetamine enne lepingus fikseeritud õppeperioodi lõppemist;
  6.2.1. ÕPPURI huvikoolist väljaarvamisel vanema avalduse alusel, millest ÕPPURI vanem kohustub huvikooli direktorile avalduse
  omal soovil huvikoolist lahkumiseks esitama hiljemalt 30 päeva enne huvikoolist lahkumist.
  6.2.2. huvikooli algatusel ÕPPURI huvikoolist välja arvamisega:
  6.2.2.1. kui ta on põhjuseta puudunud järjest rohkem kui kaks kuud;
  6.2.2.2. huvikooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise korral;
  6.2.2.3. õppetasu võlgnevuse korral.
  6.2.3. huvikooli tegevuse lõpetamisel.

7.LÕPPSÄTTED
7.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel, kui kokkulepet ei saavutata
lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.
7.2. Lepingu muutmine vormistatakse lepingu lisana.
7.3. Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise korral kannavad pooled vastutust vastavalt kehtivale õigusaktidele.
7.4. Leping on koostatud elektrooniliselt ning leping loetakse sõlmituks poolte poolt teenuse ostmisest Õppeteenuse
osutajalt veebilehe vahendusel.
7.5. Leping jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib õppeaja jooksul.