Mängin, Õpin, Tegutsen - tarkust taga õngitsen!

VIIULITUNNID:

Viiulitundides õpivad lapsed keha ja käte asendi leidmist, pilli ja selle osasid, painduvate liigutuste moodustamist, poogna liikumise tunnetust keeltel, sõrmede paigutamist keeltele, tutvume noodijoonestikuga. Koostatud õppekava tekitab lastel rõõmu ja huvi viiuli ja muusika vastu.

VIIULIÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID:

Erahuvikool Mängutegu eesmärgiks on laste ja noorte muusikaliste võimete arendamine.
1. Õige mänguasend, liigutuste vabadus ja osavus.
2. Muusikalise kuulmise arendamine.
3. Laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine
4. Muusikahuvi äratamine, hoidmine ja süvendamine.
5. Luua eeldused tulevikus õppe jätkamiseks professionaalsel tasemel.
6. Laste ja noorte vaba aja sisustamine.
7. Töövõime ning koostööoskuse arendamine Lisaks sellele loeme oma ülesanneteks ka aidata kujuneda isiksusel kes:
8. Suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
9. Oskab ennast väljendada ja julgeb esineda;
10. Suhtub lugupidavalt iseendasse ja oma kaaslastesse.

ÕPPETÖÖ KESTVUS:
Nominaalõppeaeg on 9 kuud. Kaks korda nädalas individuaal tunnid ja üks kord nädalas (iga kahe nädala tagant) rühmatund. Õppetöö kestvus noorematega 35 min. (3-5a.) Õpilastega vanuses 6 aastat ja vanemad 45 min. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel.
ÕPETAJA:
Leevi Rosin - Taanis solistidiplomi omandanud viiuldaja ning seal ka viiuliõpetaja ja orkestrandina töötanud viiuldaja.

KUNSTIRING:

Kunstiringi tundides saab laps joonistada, maalida, meisterdada erinevate töövahenditega. Töövahenditeks on pliiatsid, akrüülvärvid, guaššid, vesivärvid, savi, süsi. Tähtsal kohal on värvusõpetus. Lastel on võimalus esitleda oma töid, analüüsida ja tutvuda ka kaaslaste töödega. Läbi kunsti õpib laps end väljendama, arendab iseseisvat töötamise ja keskendumise oskust, samuti ka meeskonnas töötamise oskust.

KUNSTIRINGI EESMÄRK:

1. Kujundada õpilastes huvi kujutava kunsti vastu;
2. tutvustada kunstis kasutatavaid materjale, töövahendeid ning mõisteid;
3. arendada õpilaste kunstialaseid teadmisi ja oskusi;
4. õpetada erinevaid kujutava kunsti tehnikaid ja võtteid;
5. julgustada eneseväljendust, fantaasiat ja loomingulist ellusuhtumist;
6. arendada käelist tegevust, analüüsi- ja esitlusoskust.

ROBOOTIKA ARENDUSRING:

Robootika arendusringi algaste on mõeldud alles alustavatele noortele robootikahuvilistele vanuses 6-8 aastat. Algaste on mõeldud nendele lastele, kel puuduvad veel robootikaalased teadmised ning on jõukohane kõigile. Laps saab teada mis on robot, andur ja mootor. Lisaks õpitakse erinevaid liikumismehhanisme ja tutvutakse lihtsa graafilise programmeerimiskeskkonnaga. Arendusringis toimub töö LEGO WeDo 2 komplektidega. Lapsed ehitavad legodest erinevaid roboteid ning saavad neid "elama panna" tahvevlarvuti programmi abil.


ÕPPE EESMÄRGID:

1.Robootika kaudu äratada huvi tehnika valdkonna vastu ning läbi mängu ja lõbusate ülesannete õppida mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid.
2.Arendada lapses loovat, ruumilist ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima.
3.Arendada lapses meeskonnaga arvestamist (töötamine toimub 2-3 lapselises meeskonnas)
4.Arendada lapse käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu.
5.Anda teadmisi programmide koostamises.
6.Laps oskab analüüsida valminud lahendusi, mis sai hästi ja mis halvasti, mida oleks võinud teha teisiti.

ÕPPETÖÖ KORRALDUS LASTE ROBOOTIKARINGIS.

Õppetöö toimub huvikoolis 1 kord nädalas, kokku 34 nädalat septembrist maini. Ühe õppekorra kestus on 2x45 minutit. Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel. Huvialaringides osalevad 6-10 aastased lapsed ning õppetöö toimub huviringides eesti keeles. Ringi juhendaja saab anda vastavalt vajadusele lastele individuaalseid ülesandeid ja tagasisidet ja töövahendeid lähtudes lapse vanusest ja arengutasemest. Õppeaasta vältel antakse huvikooli ringides lapse teadmistele ja oskustele suulist hinnangut ning iga õppeaasta lõpus antakse igale lapsele tunnistus. Õpperühmade suurus on kuni 10 last.
Õpperuum on organiseeritud selliselt, et iga õpilase paari peale on umbes 60-80cm vaba ruumi ning kõigil õpilaste paaridel oleks ka tahvelarvuti kasutamise võimalus. Õpe on korraldatud paaristööna (vajadusel ka kolmekesi) õpetamaks lastele koostööd ning teistega arvestamise oskust. Õppetöös kasutatakse spetsiaalselt õpilastele mõeldud robootikakomplekte LEGO WeDo2, Ozobot, jt. Iga tunni lõpus toimub koos õpetajaga ühine tunni analüüs ning hinnatakse koostatud süsteemide edukust ning võimalike probleemide lahendusi.