VIIULI ÕPPEKAVA:

VIIULI ÕPPEKAVA ÜLDOSA:

1. Erahuvikool Mängutegu õppekava on dokument, mis määrab kindlaks õpingute eesmärgid ja sisu.
2. Õppekava on välja töötatud arvestades iga õppeastme, õpperühma ja huvikooli võimaluste omapära.
3. Õppekava koosneb õppeainete loendist ning nende sisust.
4. Õppekava koostamisel on lähtutud huviharidusstandarditest, huviharidusseadustest ja erahuvikool Mängutegu põhikirjast.

ÕPINGUTE ALUSTAMISE TINGIMUSED JA LÕPETAMISE NÕUDED:

1. Huvikooli võivad õppima asuda lapsed ja noored pärast taotluse kinnitamist. Taotluse esitamine toimub kooli koduleheküljel elektrooniliselt. Vastuvõtt toimub registreerimisavalduste laekumise järjekorras. Soovijad, kes kohe nimekirja ei mahu, jäävad ootejärjekorda ja saavad tulla huvikooli siis, kui koht vabaneb.
2. Huvikool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist. Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõpudokument, milles kajastatakse huvikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

SIHTGRUPP: Lapsed alates 3 aastat ja vanemad.
ÕPPEKEEL: Eesti keel ja inglise keel.
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID:
Erahuvikool Mängutegu eesmärgiks on laste ja noorte muusikaliste võimete arendamine.
ÕPPETÖÖ KESTVUS:
Nominaalõppeaeg on 9 kuud. Kaks korda nädalas individuaal tunnid ja üks kord nädalas (iga kahe nädala tagant) rühmatund. Õppetöö kestvus noorematega 35 min. (3-5a.)
Õpilastega vanuses 6 aastat ja vanemad 45 min.
Õppetööd ei toimu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud kooli vaheaegadel ja riiklikel pühadel.
ÕPETAJA:
Leevi Rosin - Taanis solistidiplomi omandanud viiuldaja ning seal ka viiuliõpetaja ja orkestrandina töötanud viiuldaja.
ÕPPETEGEVUS:
⚫ Õppetunnid toimuvad individuaal- ja rühmameetodil.
⚫ Rühmad komplekteeritakse vastavalt õpilase vanusele ja tasemele.
⚫ Vastavalt õppekavale on õpiaeg jaotatud tasemeteks, mille läbimise aeg ei ole täpselt määratletud ja sõltub peamiselt õpilase vanusest ning eelnevast muusikaõppimise kogemusest.
⚫ Töö- ja õppevahendite olemasolu vastavalt eelarvelistele vahenditele tagab huvikool koostöös õpetajaga.
⚫ Kontserdid vähemalt kaks korda aastas (Nt. jõulud ja emadepäev)
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID:
1. Õige mänguasend, liigutuste vabadus ja osavus.
2. Muusikalise kuulmise arendamine.
3. Laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine.
4. Muusikahuvi äratamine, hoidmine ja süvendamine.
5. Luua eeldused tulevikus õppe jätkamiseks professionaalsel tasemel.
6. Laste ja noorte vaba aja sisustamine.
7. Töövõime ning koostööoskuse arendamine Lisaks sellele loeme oma ülesanneteks ka aidata kujuneda isiksusel kes:
8. Suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
9. Oskab ennast väljendada ja julgeb esineda;
10. Suhtub lugupidavalt iseendasse ja oma kaaslastesse.

ÕPPE SISU:
I õppeaasta

Eesmärgid:


Keha ja käte asendi leidmine, pilli ja selle osade tundma õppimine, painduvate liigutuste moodustamine, poogna liikumise tunnetus keelel, sõrmede paigutamine keeltele, tutvumine noodijoonestikuga, rõõmu ja huvi tekitamine viiuli ja muusika vastu.
Etüüdid ja kogumikud:
K. Fortunatov. Noor viiuldaja I
Etüüdide kogumik I / M. Garlitski, K. Rodionov, K. Fortunatov
I. Tivik. Väike viiulimängija I, II
I. Tivik. Väike viiulimängija. Tallinn.
Kotli, T. Viiuliaabits. Tallinn.
E. Vain Viiulipalad algajaile
Lisaks:
Ettevalmistavate liigutuste mängud, kehaline vabadus ja pingetevaba pillihoid, rütmi mängud, muusika kuulamine, liikumine muusika saatel, pizzicato ja lahtiste keelte mängimine, poognakäe harjutused Valik paladest:
1. W. A. Mozart. Allegretto; Valss; Mailaul
2. T. H. Bayly. Long, long ago
3. J. B. Lully. Lauluke
4. J. Haydn. Lauluke
5. G. F. Händel. Menuett
6. J. S. Bach. Laul;
Talupoja kantaat
7. L. Beekman. Kuuseke
8. N. Baklanova. Romanss; Mazurka ; Hällilaul
9. R. Schumann. Lõbus talupoeg
10.D. Shostakovitsh Tore päev 11. L. van Beethoven. Koopaorav
II õppeaasta
Eesmärgid:
Täpse intonatsiooni ja kõla taotlemine, strihhidest: détaché, legato ja nende kombinatsioonid, muusikalise kuulmise arendamine, väljendusrikas fraasikujundus ja eri karakterite väljatoomine läbi õige tehnilise teostuse
Etüüdid ja kogumikud:
Suzuki viiulikool I, II
Harvey S. Whistler. Solos for Strings
Harvey S. Whistler. Heliredelid,
A. Grigorjan. Heliredelid
M. Garlitski, K. Rodionov. Kogumik I, II
B. Barber. Solos for Young Violinists
J. Frederik Müller, Harold W. Rusch, Lorraine Fink „Quick Steps to Note Reading“
Lisaks:
Sujuv keelevahetus, vasaku käe sõrmede ja poogna sünkroonis toimimine, helistikega tutvumine ja 1 oktaav heliredelid, solfedžo algaste, noodist kergema teksti lugemine, liikuvus ja vabadus pillimängus, koosmäng õpetaja või kaaslasega Valik Paladest:
N. Baklanova. Romanss; Mazurka ; Hällilaul, R. Schumann. Lõbus talupoeg, D. Shostakovitsh Tore päev, L. van Beethoven. Koopaorav, B. Bart¢k. Laste laul, O. Rieding. Kontsert h-moll op. 35, F. Küchler. Kontsert G-duur op. 11, F. Händel. Variatsioonid A-duur, H. Millies. Kontsertiino D-duur

III Õppeaasta

Eesmärgid:
Positsioonivahetustega tutvumine (I, II, III), positsioonis mäng koos posits. vahetusega, tutvumine topeltnootide, akordide, flažolettide, trilleritega mängimisega, strihhidest: détaché, legato, martelé, staccato, muusikalise väljenduslikkuse arendamine koos vibraato õppimisega. Heliredelid 2 oktaavi pluss kolmkõlad Etüüdid ja kogumikud:
Noor viiuldaja II / K. Fortunatov
F. Wohlfahrt. 60 etüüdi op. 45; op. 74
G. Schradieck. Sõrmeharjutused
H. Kayzer. 36 etüüdi op. 20
S. Suzuki. Violin School II, III
Samuel Applebaum. Building Technic with Beautiful Music
Harvey. S. Whistler Introducing the Positions
Lisaks:
Tehnika ja kiiruse arendamine, legaatos mäng ja poogna liikuvus, kuulamine ja arusaamine, intonatsiooni teravdamine, kõla korrigeerimine, noodist lugemise arendamine, solfedžos kolmkõlad, intervallid, raskemate võtete puhul vabaduse säilitamine ja lõdvestamine.
Valik paladest: J. S. Bach. Marss, P. Tšaikovski. Vana prantsuse lauluke, W. F. Bach. Kevadel, C. Weber. Jahimeeste koor, C. W. Gluck. Bourree, N. Baklanova. Romanss; Mazurka; Allegro, Ch. Dancla. Romanss, E. Jenkinson. Tants, W. A. Mozart. Katkend oop. Võluflööt

IV Õppeaasta

Eesmärgid:


Heliredelid ja kolmkõlad: 1-2-oktaavilised mažoorid ja minoorid I-III positsioonis koos positsioonivahetusega. Intonatsiooni teravdamine, strihhidest spiccato, tremolo, staccato arendamine; kõla arendus topeltnootides ja akordides, keeltevahtuste ühtlustamine, pähe õppimine, solfedžos keerulisemate helistikega tutvumine, diktaatidega alustamine Etüüdid ja kogumikud:
1. Shalman Kogumik III-VII
A. Grigorjan. Heliredelid ja kolmkõlad
K. Fortunatov. Noor viiuldaja II
G. Schradieck. Sõrmeharjutised
G. Schradieck. Poognaharjutused
H. Kayzer. 39 etüüdi op. 20
S. Suzuki. Violin School III, IV
Lisaks:
Tooni arendamine, vibraato erinevate kiiruste kasutamine, tehniliselt keerulisemad võtted, raskemate palade lugemine noodist, harjutamissüsteemi loomine, mängu nautimise ja kuulamise arendamine.
Valik paladest: J. Ph. Rameau. Tamburiin, L. van Beethoven. Menuett, Kroll Donkey Doodle, J.Trott Puppet show, Rieding Rondo ; Marss, O. Rieding. Kontsert h-moll op. 35; Kontsertiino G-duur op. 34, A. Huber. Kontsertiino F-duur, N. Baklanova. Kontsertiino; Sonatiin
V Õppeaasta
Eesmärgid:
Heliredelid mängida kaks kuni kolm oktavit, 8- legato; Lisaks harjutused topeltnootidele.(tertsid, sekstid oktaavid), Tutvumine kõrgete positsioonidega, poognakäe kiiruse ja raskuse rakendamine, kontaktikoha kasutuse varieerimine, keerulisemate lugude päheõppimine, solfedžos kõikide helistike kirjutamine koos kolmkõladega, kõrgemate abijoonte kasutamine, septakordid
Etüüdid ja kogumikud:
F. Wohlfahrt. 60 etüüdi op. 45; op. 74
H. Kayzer. 36 etüüdi op. 20
F. Mazas. Etüüdid op. 36 I, II
Ch. Dancla. 20 etüüdi op. 68
O. Ševcik. Harjutused op. 1, op. 8, op. 9
G. Schradieck. Sõrmeharjutused
K. Fortunatov. Noor viiuldaja
Kogumik V-VI klassile / J. Utkin 9. S. Suzuki. Violin School V, VI
Lisaks:
Mängu kindluse arendamine, kõrgemate positsioonide käeasendi leidmine, poognatehnika lihvimine, cantileeni ja pikkade laulvate nootide arendamine, dünaamika peenemad nüansid, kiiruse arendamine positsiooni vahetustes, kehaline vabadus ja pingete vältimine tehniliselt raskete lugudes.
Valik palasid: H. Eller. Õhtulaul; Hällilaul, F. Mendelssohn. Kevadelaul, Ch. Dancla. Polka; Romanss, F. Auber. Aaria; Gigue, G. Pergolesi. Aaria, K. Bohm. Perpetum mobile, A. Rubinštein. Vokk, P. Tšaikovski. Kurb laul, W. A. Mozart. Saksa tants Menuett, D.Shostakovitch Eleegia, E.Mägi Kuus rahvaviisi viiulile ja klaverile
ÕPIVÄLJUNDID:
⚫ viiuli- ja poognahoiu,
⚫ oskuse mängida pizzicatos ja arcos,
⚫ vasaku kä sõmede töo,
⚫ poognakäe töö, legato ja detache, keelte vahetuse,
⚫ heliredelid ja kolmkõlad kahe-oktavi piires,
⚫ lihtsamad palad kuulmise järgi ja noodist,
⚫ nooditundmise esimese positsiooni ulatuses,
⚫ oskuse koos teistega mängida, ansamblimängu.
Õppeaasta lõpus on õpilane võimeline esinema väikeste paladega nii solistina kui ka ansamblis.
HINDAMINE:
Hindamise põhikriteeriumiks on muutused iga õpilase isiksuse arengus. Õpilasele antakse suuline tagasiside tema tööpanuse ja erialase arengu eest. Kontserdid toimuvad vähemalt kaks korda aastas (detsember, mai), millal õpilasele antakse suuline hinnang tema esinemisest. Kujundav hindamine toimub kaks korda aastas (detsember, mai). Kevadel (mai kuus) saab iga õpilane tunnistuse Erahuvikool Mängutegu poolt huviringis osalemise kohta, kui õpilane on osalenud vähemalt 75% õppetundidest